הקוד האתי

כמאמן אדליאיני, חבר בלשכת המאמנים הישראלית וחבר בארגון המאמנים הבינלאומי,

כמגשר חבר בארגון המגשרים הישראלים,

וכמטפל, חבר באגודת מטפלי ה LiCBT הישראלית,

אני רואה עצמי מחויב לסך כללי האתיקה של ארגונים אלו. מטרת כללים אלו היא מעל לכל, להגדיר את מערכת היחסים בין הלקוח (אתה), לנותן השירות, את מסגרת השירות, המותר והאסור, בתוך הקליניקה ומחוצה לה, לפני, במהלך ואחרי הטיפול. כללי האתיקה אינם מחליפים את החוק במקומות בהם הוא עוסק ואינם באים מעליו, הם משלימים, מתוך בחירה של הפרופסיה (המקצוע) את החללים הנותרים בו ומעל לכל מטרתם ומטרתי:

לשמור על האינטרס שלך

הקוד האתי של ה ICF – ארגון המאמנים הבינלאומי

אני מתחייב לפעול בהתאם לקוד האתי של ה I.C.F     ולפי זה של לשכת המאמנים הישראלית בכל זמן ומקום בהקשרים לעיסוקי באימון, (לשון קוד הלשכה בלינק בתחתית העמוד):

נלקח מאתר האינטרנט של ICF ISRAEL (תורגם מאנגלית ע"י אילנה קרמר-רוב) 

עשינו מספר שינויים בתרגום, וצירפנו את המקור באנגלית מהאתר האינטרנט של ה ICF. חלק 1: פילוסופיית האימון (coaching) של ICF הפדרציה הבינלאומית לאימון דוגלת בשיטת אימון המכבדת את הלקוח כמומחהבתחום עיסוקו ובחייו,ומאמינה שכל לקוח ניחן ביצירתיות , בתושייה והינו ישות שלמה. בהסתמך על בסיס זה ,אחריותו של המאמן היא: • לגלות, להבהיר, ולהיערך במקביל לרצונות הלקוח. • לעודד את גילויו העצמי של הלקוח. • להפיק מהלקוח פתרונות ואסטרטגיות אישיים. • להביא את הלקוח ללקיחת אחריות ולחייבו במתן דין וחשבון • לוודא שהלקוח הינו בעל אחריות אחריותיות למעשיו חלק 2: הגדרת אימון עפ"י ICF אימון מקצועי הינו מערכת יחסים מתמשכת הגורמת ללקוח להפיק תוצאות יוצאות דופן בחייו, בעסקיו, בקריירה שלו,או בארגון בו הוא מועסק. באמצעות תהליך האימון, הלקוח מעמיק את למידתו והבנתו, משפר את יכולותיו, ומשפר את איכות חייו. בכל פגישה, הלקוח בוחר את הנושא בו הוא רוצה להתמקד בשיחה, בעוד המאמן מאזין ותורם באבחנותיו ובשאלותיו. מפגש זה יוצר בהירות ומניע את הלקוח ללפעולה. האימון מאיץ את התקדמותו של הלקוח, ע"י כך שהוא מאפשר התמקדות ומודעות בתהליך הבחירה. האימון מתמקד בנקודה בה נמצא הלקוח בהווה,ומה הלקוח מוכן לעשות על מנת להגיע לאן שברצונו להגיע בעתיד. מאמנים החברים ומאמנים המוסמכים ע"י ארגון ה ICF , מכירים בכך שתוצאות האימון תלויים בכוונות, בבחירות ובמעשים של הלקוח, הנתמכים ע"י מאמציו של המאמן, ויישום תהליך האימון. חלק 3: התקנים וההתנהלות האתית של ICF כמאמן: 1. אני מצהיר שאנהג באופן שישקף בצורה חיובית את מקצוע האימון, ואמנע מלהתעסק בפעולות ובהצהרות העלולות להשפיע באופן שלילי על דעת הציבור באשר למקצוע האימון. 2. אני מצהיר כי אמנע ביודעין מהצהרות פומביות כוזבות או מוליכות שולל, מטענות שקריות כתובות , המיוחסות למקצוע האימון. 3. אני מצהיר שאכבד גישות אימון שונות , אכבד את המאמצים והתרומות של אחרים , ולא אציג אותם כשלי. 4. אני מצהיר שאהיה מודע לנושאים שעלולים להוביל לשימוש שלילי של השפעתי, זאת על ידי היכרותי עם אופי האימון והדרך בה הוא יכול להשפיע על חיי אחרים. 5. אני מצהיר שאשאף תמיד להכיר בסוגיות אישיות העלולות לפגום וליצור סתירה , עם או להפריע ליכולות האימון שלי, וליחסים הבינאישיים בין לקוח לבין מאמן. במקרה שהעובדות והנסיבות ידרשו זאת, אני אפנה מיידית בבקשת סיוע מקצועי ובהתאם לכך אנקוט בפעולות הנדרשות בין אם זו השעיה או סיום האימון. 6. כמאמן או כמפקח למאמנים ולמאמנים עתידיים, אני אנהג בהתאם לקוד האתי של ה ICF בכל מצבי האימון והפיקוח. 7. אני מצהיר שאני אנהל ואדווח על מחקר באופן הוגן, ובמסגרת סטנדרטים מדעיים. המחקר שלי ילווה באישורים הנדרשים תוך מתן הסכמה והגנה סבירה לגופים המעורבים. כל מאמצי המחקר יתנהלו תוך הקפדה על שמירת החוקים בארץ בו המחקר נערך. 8. אני מצהיר כי אצור במדויק, אשמור, אאחסן ואפטר מכל המסמכים הקשורים למקצוע האימון , באופן שאינו מסכן את סודיותו של המקצוע ומאמץ את החוק. 9. אני מצהיר כי אשתמש במידע אודות חברי ארגון הICF (כתובות דוא"ל, מספרי טלפון וכו) רק על פי הרשאה הניתנת על ידי הICF. התנהגות הולמת עם לקוחות 10. אני מצהיר שאציב גבולות בהירים, הולמים, בעלי רגישות תרבותית, אשר ימנו מגע פיזי בלתי הולם עם לקוחותיי. 11. אני מצהיר שאמנע ממעורבות מינית עם לקוחותיי. 12. אני מצהיר שאערוך הסכמים ברורים עם לקוחותיי, ואכבד את ההסכמים שנערכו בנוגע למערכת היחסים בין מאמן ללקוח. 13. אני מצהיר שאוודא לפני או בזמן האימון כי הלקוח מבין את אופי האימון ואת גבולות הסודיות, מבין את ההסכמים הכספיים והסכמים אחרים הנוגעים לאימון. 14. אני מצהיר שאציג באופן מדויק את הכישורים , המומחיות ואת ניסיוני כמאמן. 15. אני מצהיר שלא אטעה באופן מכוונן או אבטיח הבטחות כוזבות ללקוח, בקשר לתמורות שיקבל הלקוח ממני או מתהליך האימון. 16.  אני מצהיר כי לא אמסור בידיעה מידע ו/או ייעוץ מטעים ללקוח. 17. אני מצהיר שלא אנצל לרעה ,בידיעתי, את מערכת היחסים בין המאמן לבין לקוח להפקת טובות הנאה אישיים,מקצועיים או כספיים. 18. אני מצהיר כי אכבד את זכותו של הלקוח להביא לסיום את תהליך האימון בכל שלב שהוא. אהיה ערני לכך שהלקוח אינו מפיק תועלת יותר מהאימון. 19. אני מצהיר כי במידה ואניח כי הלקוח עשוי להפיק תועלת רבה יותר באמצעות מאמן אחר, או שיטה אחרת, אמליץ על כך ללקוח . 20. אני מצהיר כי אמליץ ללקוח לפנות לשירותים מקצועיים אחרים במידה ואעריך כי התנאים מחייבים זאת. 21. אני מצהיר שאנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת לידע את הרשויות המוסמכות במידה והלקוח חושף כוונות העלולות לסכן אותו או אחרים. חיסיון לקוח /פרטיות 22. אני מצהיר שאכבד כל מידע שיימסר על ידי הלקוח, למעט מקרים שבהם הלקוח מותיר לי להעביר את המידע, או מידע שעלי למסור על פי חוק. 23. אני מצהיר כי אדאג להשיג את אישורו של הלקוח, לפני שחרור מידע או סימוכין הכוללים כל פרט מזהה על הלקוח. 24. אני מצהיר כי אדאג להשיג את אישורו של הלקוח לפני שאמסור כל מידע אודות הלקוח לאדם שממנו אני אקבל פיצוי או שיפוי. ניגוד אינטרסים 25.  אני מצהיר שאמנע ככל שניתן מניגוד אינטרסים ביני לבין הלקוח. 26. במידה ומתעורר ניגוד אינטרסים, או שעלול להיווצר מצב של ניגוד אינטרסים, אדון במצב עם הלקוח על מנת להביא לפתרון הבעיה , כשנגד עיניי תהיה טובת הלקוח. 27. אני מצהיר שאגלה או אחשוף בפני הלקוח, כל פיצוי אפשרי או עתידי שינתן לי ע"י גוף שלישי שאליו הלקוח הופנה. 28.  אני מצהיר כי אמיר שירותים, טובין (סחורות) או תשלומים רק במידה ולא יפגמו במערכת היחסים לקוח מאמן.

כתובת URL לטקסט במקור: http://www.icf-israel.co.il/indexcf66.html

לצפייה בקוד האתי של לשכת המאמנים

שבור את תקרת הזכוכית שלך

מי מאיתנו לא מרגשי לפעמים שאין עוד לאן לצמוח?
אז זהו - שיש... תמיד!

קבע את סדרי העדיפויות שלך בחיים

להנהיג סדרי עדיפויות בעסק ובחיים

איך להפוך משבר להזדמנות

הגל מאיים לשטוף אותך? בוא נראה ביחד איך נצא מזה מחוזקים

המפתח בידיים שלך

התקשר עכשיו ופתח את הדלת לעתיד שאתה רוצה לעצמך

previous arrow
next arrow
Slider
הגדלת תמליל
שינוי קונטרסט