טופס הצטרפות מטפל חדש

מידע ופרטים נוספים בתחתית הטופס

יש לקרוא ולהסכים לתנאים קודם לשליחת הטופס. עצם שליחת הטופס מהווה הסכמה בפועל לתנאים המפורטים בעמוד זה.

תנאי הצטרפות

לאתר יכולים להצטרף מטפלי LICBT, CBT בוגרי כל אחד מבתי הספר המסמיכים מטפלים במקצועות אלו ובלבד שההכשרה כללה התמחות של לא פחות מ 100 שעות טיפול. יש לצרף תעודת הסמכה בעת הרישום.

בין מערכת הפורטל למטפל לא יתקיימו יחסי עובד – מעביד. המטפל נותן שירותים לפורטל והפורטל נותן שירותים למטפל. לא תתקיים החלפת טובין – בטובין.

שירותי הפורטל כוללים בין השאר: פרסום וקידום לצורך גיוס מטופלים, ניהול מערכת מידע ומעקב טיפולים לשירות המטפל, שירותי גבייה ותשלומים, ביצוע הדרכות קבוצתיות ואישיות, חלקן כלולות וחלקן בתשלום מוזל והכל לפי המפורט בהמשך.

שירותי המטפל לפורטל כוללים טיפול איכותי למטופלי הפורטל במהלך היותם לקוחות הפורטל וכן ניהול המידע במערכות הפורטל לטובת מחקרים קליינים נוכחיים ועתידיים – הכל על פי כללי האתיקה ואישורי וועדות האתיקה הרלוונטיות.

מטופלים יופנו למטפל לאחר פגישת אינטייק ומטפל יקבל את סיכום דוח האינטיק לאחר חיבור מוצלח בינו לבין המטופל, כולל פרטי קשר של מבצע/ת האינטייק. האתר לא מתחייב להעביר מטופלים למטפלים בשום שלב, אך מנהליו יפעלו בתום לב לגיוס מטופלים ושיוכם למטפלי הפורטל בהוגנות ומתוך טובת המטופל והוגנות כלפי המטפלים כולם. מטפל רשאי להתנתק משירותי הפורטל בכל עת, בהודעה בכתב. במקרה של ניתוק כאמור, מטופלי הפורטל אצל המטפל הפורש ימשיכו לקבל שירותים ממנו, לא יועברו מטופלים נוספים למטפל וניתוק הקשר המקצועי והעסקי בין הצדדים יתממש בתום תהליכי הטיפול שהחלו קודם ההודעה.

כחלק מתהליך הטיפול, מטפלים ישתמשו בשאלוני חרדה, דיכאון (או שאלוני TEAM למוסמכים) באתר. מעת לעת יקבלו המטופלים שאלון משוב לצורך ווידוא התאמה ואיכות השירות. מטפלים יהיו חשופים למשובים שימולאו.

המידע שייאסף במערכת שמור ומאובטח. חלק מהמידע ישמש לצורכי מחקר אך זאת ללא חשיפת פרטים מזהים או מסגירים של מטופלים או מטפלים.

ביטוח: מטפלים מחויבים בביטוח אחריות מקצועית אותו ירכשו לעצמם. הפורטל אינו אחראי לאיכות הטיפול וכל תביעה שתתקבל כנגד הפורטל בגין טיפול תושת על המטפל והמטפל מצהיר כי הינו מודע ומוכן לכך מראש.

פרטי חשבון בנק וכרטיס אשראי ימסרו למערכת הפורטל על ידי המטפל בנפרד לטובת הזנתם ישירות למערכות החשבונאיות. פרטים אלו לא ישמרו במערכות הפורטל וישמשו את מפעילי הפורטל לביצוע תשלומים למטפל ולגביה ככל שיידרש.

סופרוויז'ן (הדרכה): (1) מטפל יהיה זכאי להדרכה קבוצתית אחת לשבועיים (הדרכה מקוונת בזום), הכלולה בהסדר זה. יש לתאם השתתפות בהדרכה קבוצתית מראש וההשתתפות במועד מסוים על בסיס מקום פנוי. מפגש הדרכה קבוצתית יכלול לא פחות משלושה ולא יותר משמונה מטפלים. ביטול הדרכה מסוימת עקב מספר משתתפים נמוך, וכן מניעת השתתפות בהדרכה במועד מסוים עקב מקום לא יהוו הפרה מצד הפורטל. (2) מטפל יהיה זכאי להדרכה פרטנית במחיר מוזל, ע"י המדריך שיקבע. משך ההדרכה 30 דקות. ההדרכה טלפונית. עד שתי הדרכות מוזלות בחודש.

תשלום למטפלים: יבוצע אחת לחודש במועד קבוע, לחשבון הבנק שימסור המטפל לפורטל במעמד ההתקשרות. התשלום יבוצע בהתאם למספר הפגישות שבוצעו בפועל על ידי המטפל ושיספרו באופן אוטומטית על פי דיווחי סיכום פגישה שידווח המטפל בפורטל.

תשלומי מטפלים לפורטל: תשלום חודשי קבוע יגבה באמצעות כרטיס האשראי שימסור המטפל לפורטל במעמד ההצטרפות. תשלומי הדרכות פרטניות מוזלות ישולמו ישירות מהמטפל למדריך.

מע"מ: כל הסכומים הנקובים כאן הינם סכומים כוללים מע"מ. מטפל המנהל תיק עוסק פטור יקבל את התשלום בקיזוז מע"מ.

שימוש בכלי המערכת: (1) מטפלים חייבים במילוי דוחות ושאלונים במערכות הפורטל, לרבות אך לא רק דיווח סיכום פגישה המהווה בסיס ראשוני לתשלום. ללא דיווח כזה, פגישה לא תשולם, אך זו לא בהכרח הדרישה או התנאי היחידי לקיום תשלום כאמור. (2) מטופלים ימלאו שאלונים במערכות הפורטל וחובת המטפל ווידוא שימוש בכלים לצורך מדידה ובקרה של איכות הטיפול.

מטפל אינו רשאי להתקשר עם מטופל בקשרים עסקיים שאינם נשוא הטיפול ואינו רשאי לגבות תשלום ישירות מהמטופל, אלא בהסכמת הפורטל מראש.

עמותה: המטפל מחויב בחברות בעמותת LICBT בישראל בכל תקופת השירות לפורטל

חוק ואתיקה: המטפל מחויב לעמוד בכל תנאי וכללי האתיקה ולפעול בכל עת בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הפסיכולוגים.

הפסקת התקשרות: להנהלת הפורטל זכות להפסיק שירות של מטפל למטופל מסוים או באופן גורף במערכת והכל לפי שיקול דעתה. כל תשלום שיגיע למטפל עד למועד הפסקה כאמור ישולם כדין וכך כל תשלום שיגיע לפורטל מאת המטפל.

עלות השירותים

תמחור למטופלים: מופיע כאן לידיעת המטפלים בלבד. מערכת הפורטל רשאית לשנות תמחור זה בכל עת.

עלות פגישה טיפולית בודדת: 280 ש"ח. ברכישת כרטיסיית טיפול (16 טיפולים), המטופל ישלם עבור 14 פגישות טיפול. פגישות 15,16 ללא תשלום. עלות פגישה בפועל ברכישת כרטיסיה: 245 ש"ח.

החל מהפגישה ה 17, המטופל הופך ללקוח ישיר של המטפל והגבייה ממנו תימשך ישירות על ידי המטפל.  המטפל והמטופל רשאים להמשיך להשתמש בכלי המערכת להמשך הטיפול, (במקרה של מטופל כרטיסיה, טיפולים 15,16 הם כאמור מעלה, ללא תשלום מהמטופל וללא תשלום למטפל).

תשלום למטפלים: מטפל יקבל תשלום מאת הפורטל אחת לחודש על פי ספירת סיכומי הפגישות שבוצע במהלך החודש שהסתיים. תשלומי מטופלים יתחלקו באופן הבא: 60% למטפל, 40% לפורטל.

עלות שירותי הפורטל למטפל: 250 ש"ח לחודש (כולל מע"מ). מטרת תשלום זה כוללת השתתפות המטפל בהוצאות הפרסום המטורגתת וכן השתתפותו בעלויות ההדרכה הקבוצתית וזכות השימוש בכלים הטכנולוגים בפורטל זה למטופלי הפורטל.

מחיר הדרכה פרטנית מוזלת כאמור: 95 ש"ח לפגישה – התשלום יבוצע ישירות למדריך.

בעצם הגשת בקשת ההצטרפות כאן מאשר המטפל את תנאי ההצטרפות המפורטים כאן.

נהלים והמחירים המצוינים בעמוד זה נכונים ליום פרסומם והנהלת הפורטל רשאית לשנותם על פי שיקול דעתה. עדכון התמחור בעמוד זה יחשב הודעה בדבר השינוי. כל המחירים כוללים מע"מ.

הגדלת תמליל
שינוי קונטרסט